1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer>

PDFDrukujEmail

SekretarzSekretarz
Sławomir Miąskiewicz

I pietro, pokój nr 26
tel:(25) 785-44-06
mail  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. 

Sekretarz odpowiada za właściwą organizację pracy Urzędu oraz realizację polityki   zarządzania zasobami ludzkimi.

Do zadań Sekretarza należy w szczególności:

 1. organizacja pracy Urzędu, w tym opracowywanie projektu Regulaminu Organizacyjnego;
 2. zapewnienie sprawnego funkcjonowania i warunków działania Urzędu oraz nadzór w tym zakresie nad działalnością  Referatów i samodzielnych stanowisk pracy;
 3. nadzorowanie przestrzegania instrukcji kancelaryjnej w tym dbałość o właściwą obsługę interesantów  sprawny obieg dokumentów oraz terminowe załatwianie skarg i wniosków;
 4. nadzór nad poprawnością projektów przygotowanych pism, decyzji oraz projektów aktów prawnych Wójta i Rady;
 5. przedkładanie Wójtowi propozycji usprawniania pracy Urzędu;
 6. inicjowanie doskonalenia kadr w tym szkoleń pracowników;
 7. kontrola dyscypliny pracy oraz wnioskowanie w sprawach osobowych pracowników;
 8. wykonywanie funkcji zwierzchnika służbowego wobec pracowników komórek organizacyjnych bezpośrednio podległych;
 9. przedstawianie Wójtowi propozycję powierzenia określonych czynności pracownikom;
 10. kierowanie praktykami studenckimi i uczniowskimi w Urzędzie;
 11. prowadzenie Biblioteki Urzędu i dbanie o stałe uzupełnianie zbiorów;
 12. dbałość o wygląd budynku Urzędu i jego otoczenia;
 13. nadzór nad wydawaniem środków finansowych na materiały biurowe i utrzymanie urzędu;
 14. koordynowanie prac związanych z wyborami, wykonywanie funkcji urzędnika wyborczego;
 15. koordynowanie spraw związanych z opracowywaniem statutów: Gminy, gminnych jednostek organizacyjnych, z wyłączeniem placówek oświatowych oraz jednostek pomocniczych Gminy;
 16. zapewnienie Radzie i jej organom oraz radnym organizacyjnych warunków  pracy;
 17. współdziałanie z Wójtem w zakresie realizacji kontroli wewnętrznej w Urzędzie;
 18. koordynowanie przygotowywania Wójtowi odpowiedzi na wnioski i zalecenia pokontrolne organów kontroli zewnętrznej dotyczącej Urzędu;
 19. przyjmowanie od pracowników Urzędu i Kierowników jednostek organizacyjnych gminy oraz przechowywanie: oświadczeń majątkowych, oświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej, oświadczeń o umowach cywilnoprawnych, informacji o zatrudnieniu małżonka;
 20. pełnienie funkcji koordynatora rozpatrywanych skarg i wniosków;
 21. pełnienie funkcji koordynatora sporządzanych sprawozdań statystycznych przekrojowych tj. wymagających zebrania informacji z wielu dziedzin działalności gminy;
 22. nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy w Urzędzie;
 23. koordynacja prac związanych z organizacją, obchodów, rocznic, świąt państwowych oraz innych obchodów rocznicowych;
 24. przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy;
 25. wykonywanie innych zadań i czynności powierzonych przez Wójta.

Sekretarz kieruje pracą Referatu Organizacyjno - Społecznego.