1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer>

PDFDrukujEmail

Sanktuarium Świętego Krzyża w Jadowie

Image 1

15 września 2013r. arcybiskup warszawsko-praski Henryk Hoser podniósł kościół w Jadowie do rangi Sanktuarium „Świętego Krzyża”.

W Sanktuarium od 1893 roku znajdują się relikwie Krzyża Chrystusa ofiarowane przez ks. Kardynała Mieczysława Ledóchowskiego - metropolitę poznańskiego i gnieźnieńskiego, prymasa Polski w latach 1866–1886 i prefekta watykańskiej Kongregacji Rozkrzewiania Wiary.

Sanktuarium w Jadowie jest jedynym miejscem na terenie diecezji warszawsko-praskiej i jednym z nielicznych w Polsce, z autentycznymi relikwiami Krzyża, na którym umierał Chrystus.

Jadów, dawniej miasteczko, obec­nie wieś i siedziba gminy. Położona jest w północno-wschod­niej części Równiny Wołomińskiej. Przez środek gminy z po­łudnia na północ przepływa rzeczka Osownica (prawy do­pływ Liwca), która tworzy wokół osady liczne stawy i zale­wiska.

W pierwszej po­łowie XIII wieku na­siliło się osadnictwo nad Bugiem na zachód od ujścia Liwca, prawdopodobnie tego okresu sięgają też po­czątkami nadbużańskie Raźny na wschodzie oraz Ja­dów na południowym zachodzie.

W XV wieku te okolice były na tyle zagospoda­rowane i ludne, że w 1473 roku za panowania księ­cia mazowieckiego Bolesława IV został wybudowany pierwszy modrzewiowy kościół. Konsekracji kościoła dokonał brat księcia, Kazimierz, biskup płocki 5 lutego 1479 roku.

Parafia jadowska została erygowana dopiero w 1481 roku. Oznacza to, że już w tym czasie osada Jadów stano­wiła ośrodek kultu religijnego i co za tym idzie ośrodek życia gospodarczego.

Życie religijne rozwijało się, w I połowie XVIII wie­ku, w Jadowie powstała mansjonaria, która funkcjono­wała przez kilkadziesiąt lat. Także godnym zauważenia jest fakt, że 1776 roku - w 20 lat po opuszczeniu para­fii w Jadowie byłego proboszcza ks. Ludwika Melline (1735-1744) - mocą zapisu testamentowego na rzecz wspólnoty Świętego Wincentego przy kościele Krzyża Świętego powstała Fundacja Jadowska zobowiązująca do przeprowadzania przez obdarowanych w Jadowie co 6 lat misji. Niewykluczone, że owa fundacja mo­gła stanowić inspirację dla bpa Poniatowskiego wpro­wadzającego w 1779 roku cykliczne misje ludowe na terenie całej diecezji płockiej. W tym okresie w deka­nacie zaczęto głosić misje w istniejących parafiach. Na tym terenie wśród wiernych powstawał kult Męki Pana Jezusa, pojawiły się mazowieckie procesje pasyjne, w których kroczyli tzw. kapnicy. Dzięki misjonarzom powstały w Jadowie Bractwa Różańcowe i Brac­twa Aniołów Stróżów. Zaczęły także powstawać dla ubogich tzw. Domy szpitalne, był to początek pra­cy charytatywnej prowadzonej przez proboszczów. W 1781 roku proboszcz w Jadowie ks. Franciszek Re­migiusz Zambrzycki został biskupem -sufraganem kijows­kim - mimo wszel­kich działań wojen­nych życie religij­ne mogło się toczyć w miarę normalnie. Wierni chętnie przy­chodzili na Msze św. zwłaszcza na te o charakterze dewocyjnym (odpusty, pro­cesje) administracyj­nym (wizytacje bi­skupie) oraz o randze historycznej (konse­kracje nowych kościołów). Dzięki stałej rezydencji Bis­kupa Zambrzyckiego w Jadowie co roku na zakończe­nie nabożeństwa czterdziestogodzinnego był udziela­ny sakrament bierzmowania, a także ordynowano no­wych prezbiterów. W Jadowie obchodzono odpusty na św. Jakuba Apostoła, który jest patronem parafii od po­czątku jej istnienia (II połowa XV w.) oraz w dniu Świę­tych Aniołów Stróżów, a także za pozwoleniem Stolicy Apostolskiej w święto Siedmiu Boleści NMP Ważnym też wydarzeniem było odnowienie ślubów zakonnych sióstr wizytek (mieszkających na terenie parafii we wsi Zawiszyn) w jadowskim kościele po raz pierw­szy w języku polskim. Także ciekawą inicjatywą było powstanie w 1936 roku Katolickiego Stowarzyszenia młodzieży.

W 1818r. należące do Królestwa Polskiego do­bra jadowskie zostały przyznane hrabiemu Stanisła­wowi Zamoyskiemu. W 1882 roku staraniem księdza Piotra Brzozowskiego zaczęto budować w Jadowie nowy kościół. Dziedzic hrabia Zdzisław Zamoyski ofiarował na ten cel część funduszy i materiały bu­dowlane uzyskane z rozbiórki dawnego dworu w Zawiszynie. Chłopi opodatkowali się na rzecz kościoła i ponadto pracowali nieodpłatnie. Budowa nowego kościoła murowanego trwała do 1886 roku. Konse­kracji dokonał, w obecności kilkunastu tysięcy wier­nych, arcybiskup warszawski ks. Wincenty Chruściel-Popiel.

Świątynia zosta­ła zaprojektowana przez znakomitego architekta Józefa Piusa Dziekońskie-go, który na terenie województwa sie­dleckiego zaprojek­tował kilkanaście kościołów. Nadal w okolicach bardzo mocno rozwijał się kult Męki Pańskiej, co w tym okre­sie było widoczne w wystroju świąty­ni oraz w zabiega­niu o cząstki Krzyża Świętego. W 1893 roku do nowej świątyni w Jadowie wprowadzono relikwie Krzyża Świętego. Ofiarodawcą był kardynał Ledóchowski, od tego momentu zaczął się nasilać kult relikwii w pa­rafii. Prawdopodobnie z powodu zawieruchy wojen­nej relikwie ukryto w mensie bocznego ołtarza. Zosta­ły odnalezione w 1994 roku i oprawione w relikwiarz w formie krzyża (oryginalny dokument potwierdza­jący autentyczność został zamknięty w podstawie relikwiarza). Relikwiarz - stary renesansowy krzyż (po renowacji) złocony z elementami srebrnymi. Po­szczególne elementy i detale architektoniczne kościo­ła jadowskiego reprezentują styl neoromański. Cała świątynia wzniesiona w stylu neogotyckim. Kościół jest trzynawowy. W wieży kościelnej umieszczone są trzy dzwony. We wnętrzu znajdują się oryginalne rokokowe organy. Jadów ze względu na położenie jest miejscowością omijaną, jednak w informatorze powiatu wołomińskiego oznaczony jest jako miejsce historyczne, w którym nasza świątynia jest wyjątko­wym zabytkiem.

 

Parafia Św. Jakuba Apostoła,
Jadów Pl. Gustawa Dreszera 11
05-280 Jadów

tel. 25 661-27-79
lub 517-248-792KANCELARIA  PARAFIALNA:

 • poniedziałek godz. 8:00 - 9:00 oraz 16:30 - 17:30
 • środa godz. 8:00 - 9:00 oraz 16:30-17:30
 • piątek godz. 8:00 - 9:00 oraz 18:30 - 19:30
 • sobota godz. 8:00-9:00
Proboszcz przyjmuje w poniedziałki i piątki, ks. wikariusz - środa, sobota.


W kościele są sprawowane następujące Msze Święte:

 • w każdą niedzielę o godz. 9.00, 10.30, 12.00 i 18.00;
 • w dzień powszedni o godz. 7.00 i 18.00

Nabożeństwa :

 • Droga krzyżowa w każdy piątek Wielkiego Postu o godz. 15.00 i 19.00
 • Gorzkie żale w każdą niedzielę Wielkiego Postu godz. 17.30
 • Nabożeństwo różańcowe w październiku o godz. 17.15
 • Nabożeństwo majowe i czerwcowe o godz. 17.30
 • I piątki miesiąca - adoracja Najśw. Sakramentu godz. 15.00 - 20.00
 • I sobota miesiąca - nabożeństwo do MB Szkaplerznej po Mszy św. o godz. 7.00

Jerycho Różańcowe:

 • 1-7 maja

Księża posługujący w parafii :

 
Ważne wydarzenia :